Adatvédelmi tájékoztató 


Preambulum

A Monte Bosco Kft. a http://gyerekcipo-gyogypapucs.drmontebosco.com/ honlapon webáruházat üzemeltet, mely során az odalátogató érdeklődők, vásárlók, felhasználók, regisztrálók adatait kezeli.  A Monte Bosco Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az DrMonteBosco ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, valamint látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Definíciók, rövidítések

Avtv.: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Ket.: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló2004. évi CXL. törvény;
Rtv.: a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény; 
Nbtv: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény; 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;  

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme

A személyes adatok kezelője a Monte Bosco Kft. (a továbbiakban: DrMonteBosco), amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:

A DrMonteBosco internetes honlapjának (http://drmontebosco.hu) és webáruházának (http://gyerekcipo-gyogypapucs.drmontebosco.hu) felkeresésével ill. regisztrálás esetén Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), doménnévvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. A DrMonteBosco ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Fentieken túlmenően a DrMonteBosco elektronikus ügyintézési rendszere elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek kezelésére a üzleti eljárása során a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult.

A DrMonteBosco portálján biztosított további funkciók eléréséhez (elsősorban az adott ügyfél folyamatban lévő vagy már lezárt ügyeinek elektronikus úton történő nyomon követése vagy visszakeresése) azonban Önnek a konkrét üzleti eljáráshoz szükséges adatok megadásán túl további adatokat is a DrMonteBosco rendelkezésére kell bocsátania. A hatályos jogszabályi környezetben ugyanis ezen kiegészítő adatok nélkül a DrMonteBosco nem nyújthatja ezen kiegészítő szolgáltatásokat, vagy Önnel nem tudna kapcsolatot tartani. A konkrét üzleti eljárásokban az ügyintézés nem függ ettől a regisztrációtól, így a regisztráció önkéntes. Ön ezen adatai kezeléséhez azok megadásával, a regisztráció elvégzésével járul hozzá.

A fenti adatkörökön túl az internetes honlapon lehetőség nyílik egyes további adatok (pl. további kapcsolattartási adatok) megadására. Ezek teljes mértékben opcionálisak, azok Ön és a DrMonteBosco közötti együttműködés megkönnyítését szolgálják.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a DrMonteBosco a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.
A tudomására jutott adatokat a DrMonteBosco harmadik személy számára - a törvényben meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése - így az Rtv. vagy az Nbtv. rendelkezései stb. - szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés a Ket. rendelkezésein (17. §; 172. § a) pontján) valamint az iparjogvédelmi jogszabályokban foglalt adatkezeléssel kapcsolatos szabályokon alapul. Ezeknek az adatoknak a szolgáltatása az eljárás eredményes lefolytatása érdekében kötelező.
A DrMonteBosco által biztosított további funkciók, szolgáltatások eléréséhez szükség van személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg (azonosításhoz szükséges adatok, stb.).
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71235/2013. 

Adatkezelők

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, akik a személyes adatokat kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
- MPL - Magyar Posta Logisztika - Csomagszállítás
  Budapest X. ker. Üllői út 114-116.

- Ecovis Accounting Kft. - Könyvelés
  1036 Budapest, Bécsi út 52.
 

A felhasználók jogainak gyakorlása

Jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. A DrMonteBosco kérésére tájékoztatást ad az Ön általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat. A DrMonteBosco a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a DrMonteBosco-nál kezdeményezheti.
Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a DrMonteBosco-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A DrMonteBosco mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.
Amennyiben Ön hírlevél küldésre is feliratkozott, bármikor megszüntetheti ide vonatkozó adatainak elérését.
Ön jogainak megsértése esetén a DrMonteBosco mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes, azonban a per - választása szerint - az Ön lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

Adatbiztonság

A DrMonteBosco kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A DrMonteBosco törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Egyéb szabályok

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
A DrMonteBosco egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Avtv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére a DrMonteBosco tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A DrMonteBosco az adatkezelési tevékenysége során az Avtv. rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.  

Jogorvoslat

A DrMonteBosco mint adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Ezt a webáruházat a PrestaShop™ nyílt forrású webáruház motor működteti.